مانومتریوشکل و ملحقات

مانومترهای ساخت شرکت صنعت یاران بصورت (یو) شکل بوده و همراه ملحقات آن شامل دو عدد لوله های فلوگرید و شیلنگ پلاستیکی اتصال مانومتر به لوله های فلوگرید به متقاضیان تحویل می گردد.
قطر سوراخهای روی فلوگریدها و فاصله این سوراخها از یکدیگر پیشاپیش و با توجه به ابعاد دهانه عبور هوا(محل نصب فیلترها)محاسبه و تعبیه می گردند. این مانومترها اختلاف فشار دو طرف فیلترهای هوا را رد هواساز یا جعبه فیلتر مشخص می نمایند.
به عبارت دیگر همزمان با میزان کثیف شدن فیلترها ، اختلاف دو سطح مایع درون لوله شیشه ای (یو) شکل افزایش یافته و همین امر موجب آگاهی یافتن از زمان تعویض فیلترها خواهد بود .
علاوه بر مانومتر (یو) شکل و ملحقات آن ، تأمین دستگاه کوچک الکترونیکی که سنسور آن قابل نصب بر روی شاخه افزایش یافته سطح مانومتر می باشد نیز جهت متقاضیان امکان پذیر است.
این دستگاه الکترونیکی زمان تعویض فیلترها را با ایجاد صدای سوت مانند ممتدی اعلام می دارد .