اخذ گواهینامه CE

اولین دارنده تأییدیه از مؤسسه TUV آلمان برای دستگاههای تست اشری 1992-1/52 و تست شعله سدیم (sodium flame) در ایرانو اینک برای اولین بار موفق به دریافت گواهینامه CE برای تولید فیلترهای هوای صنعتی و گواهینامه 17025برای آزمایشگاه تست فیلترها و ذره شماری لیزری از مؤسسه TUV بین المللی در ایران شده ایم.