هجدهمین نمایشگاه بین المللی نفت گاز و پالایش و پتروشیمی

بدینوسیله مقدم کلیه مشتریان ارجمند را جهت بازدید از غرفه شماره 1858 واقع درسالن18گرامی میداریم