ویژه برنامه حضور برتر

دوستان، همکاران و مشتریان محترم

بدینوسیله از شما دعوت می نمائیم بیننده ویژه برنامه حضور برتر شرکت صنعت یاران در روز دوشنبه پنجم اسفند ماه 92 بعد از اخبار ساعت 21، شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران باشید. - تاا