شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

بدینوسیله مقدم کلیه بازدید کنندگان محترم جهت بازدید از غرفه شماره 06 واقع در سالن 44A از 28لغایت 31 اردیبهشت ماه سال 1392 گرامی میداریم.